669-681 Hudson Street at 13th Street

669-681 Hudson St._0001.jpg